Studenti se zrakovým postižením

Komu poskytujeme služby?
Jaké formy podpory nabízíme?
Jaké jsou podmínky poskytování služeb?
Jak je podpora organizována?
Kontaktní osoba


Komu poskytujeme služby?

Podpůrné služby jsou určeny studentům, kteří v důsledku svého zrakového postižení potřebují ke studiu dokumenty, jako jsou texty, obrázky či videa, v adaptované podobě, např. zvětšené, hmatové či elektronické.
Podrobnější vymezení cílové skupiny

<- zpět na začátek stránky 


Jaké služby poskytujeme?

Zpracování studijní literatury

 • adaptace, případně digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby odpovídající po formální stránce speciálním potřebám konkrétních studentů (např. zvětšený text, tisk v Braillově písmu, elektronický dokument).

Individuální výuka

 • výuka mimo běžný rámec, při níž se pedagog v odůvodněných případech věnuje pouze jednomu studentovi (respektive malé skupince studentů), jehož specifické potřeby neumožňují při standardní výuce využít speciální postupy, pomocí nichž může student dosáhnout výstupu na kvalitativní úrovni požadované po studentech bez postižení.

Studijní asistence

 • služba umožňující studentovi kompenzovat ve výuce omezení daná zdravotním postižením v situacích, kdy z objektivního hlediska není možné využít dostupné kompenzační pomůcky, jmenovitě se jedná např. o zprostředkování vjemů možných vnímat pouze zrakem, pomoc při orientaci ve složitě strukturovaném dokumentu, asistenci při práci s přístrojovým vybavením nebo orientaci při sportovních aktivitách; pokud je to možné a účelné, je vhodné vedle toho pomocí nácviku studijních a pracovních strategií umožnit studentovi dosáhnout takových kompetencí, aby v ideálním případě nebyla služba na příště třeba. 

Osobní asistence

 • cílem je pomoci studentovi překonat omezení při sebeobsluze, chůzi a dalších fyzických aktivitách ve výuce nebo se studiem souvisejících (např. stravování a ubytování v zařízeních školy či docházka na výuku); zahrnuje především průvodcovské služby, pomoc při administrativních činnostech či technickou pomoc se závěrečnou formální úpravou složitějších dokumentů. Další informace ->

Prostorová orientace

 • služba studentovi zajišťuje zejména bezpečný pohyb v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů; smyslem služby je umožnit studentovi seznámit se s novým prostředím tak, aby se zde následně mohl pohybovat samostatně.

Časová kompenzace

 • spočívá v prodloužení doby určené k práci se strukturovaným textem v těch situacích, kdy je časový rozsah striktně stanoven, např. při písemné formě kontroly studia (zápočet, zkouška, státní závěreční zkouška); smyslem je kompenzovat ztížené možnosti práce s textem, proto se míra prodloužení stanovuje na základě povahy specifických potřeb studenta a charakteristiky aktivit.

Organizační opatření

 • souhrn opatření nezbytných pro zpřístupnění studia pro studenta se specifickými potřebami zaměřujících se zejména na úpravu místa, času a způsobu plnění studijních povinností, např. na zajištění vybavení učebny a úpravu jejích světelných či akustických podmínek, změny rozvrhu výuky, alternativní termíny kontroly studia, využití kompenzačních pomůcek a dalšího technického vybavení; při realizaci opatření může být využito technické a prostorové zázemí centra.

Režijní opatření

 • jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, individuální harmonogram studia, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult.  

Podrobnější popis služeb

<- zpět na začátek stránky 


Jaké jsou podmínky poskytování služeb?

Služeb centra může využívat kterýkoli student bakalářského, magisterského či doktorského studijního oboru/programu v prezenční či kombinované formě studia, který:

 • požádá o poskytování služeb (formulář ke stažení),
 • souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů (formulář ke stažení),
 • doloží prostřednictvím uznatelného dokladu své zdravotní postižení či chronické onemocnění,
 • má diagnostikován funkční dopad doloženého zdravotního postižení či onemocnění na aktivity nezbytné pro studium zvoleného oboru/programu na základě funkční diagnostiky realizované pracovníky centra.

Výše zmíněným uznatelným dokladem může být podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*:

 • doklad o zdravotním postižení nebo znevýhodnění podle zákona o zaměstnanosti,
 • doklad o přiznání invalidního důchodu,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P),
 • v případě, že student nedisponuje ani jedním z předchozích dokladů, pak lékařská zpráva.

Příloha č. 3, Financování zvýšených nákladů na studium studentů, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-1404/2017-2.
Podrobnější vymezení uznatelných dokladů

Jednotlivé služby jsou poskytovány v rozsahu stanoveném výhradně na základě výstupů funkční diagnostiky a se souhlasem studenta. Student tedy nemá právo využívat všechny výše uvedené formy podpory, ale pouze ty, které odpovídají jeho specifickými potřebám v kombinaci s nároky studia.

Služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků kladených na studenta studijním plánem.

Využití nabízených forem podpory je dobrovolné a všechny výše uvedené služby jsou studentům poskytovány zdarma.Jak je podpora organizována?

Systém podpory nejčastěji probíhá v následujících krocích:

První kontakt 
Funkční diagnostika
 • diagnostika funkčního dopadu zrakového postižení studenta na jeho studium; koná se v prostorách centra a trvá přibližně 1 hodinu,
 • funkční diagnostice předchází nezbytné administrativní záležitosti, zejména podpis informovaného souhlasu se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů a podání žádosti o poskytování služeb, 
 • student před zahájením funkční diagnostiky také předloží originál uznatelného dokladu; pracovník centra pořídí kopii dokladu a originál vrátí studentovi,
 • svěřené osobní a citlivé údaje studenta jsou určeny výhradně pro potřeby zajištění služeb ze strany centra a nejsou sdíleny ani v rámci JU!,
 • na základě výsledků funkční diagnostiky pověřený pracovník centra dohodne se studentem rozsah poskytovaných služeb,
 • u studentů, kteří mají zároveň i specifické poruchy učení, může funkční diagnostice v případě potřeby předcházet specializovaná diagnostika (psychodiagnostika a DysTest); diagnostika trvá přibližně 4 hodiny.
Návrh opatření
 • na základě výsledků funkční diagnostiky připraví pověřený pracovník centra dokument nazvaný Návrh opatření pro zabezpečení studia studenta se specifickými potřebami ("návrh opatření"),
 • v "návrhu opatření" jsou vymezeny služby a opatření, které budou vyučujícími či pracovníky centra realizovány v rámci výuky,
 • dokument si následně student vyzvedne v centru, nebo ho obdrží v elektronické podobě e-mailem (záleží na osobní preferenci).
Schválení návrhu opatření 
 • "návrh opatření" nemůže být předán vyučujícím bez souhlasu studenta,
 • schválení návrhu student stvrdí buď podpisem vytištěného dokumentu v centru, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného z adresy uvedené na žádosti o poskytnutí podpory,
 • v případě nesouhlasu s obsahem dokumentu musí student své připomínky sdělit obratem, aby nedošlo k prodlení.
Zaslání návrhu opatření vyučujícím 
 • po schválení ze strany studenta je "návrh opatření" zaslán vyučujícím, a to v souladu s dohodou se studentem buď všem vyučujícím, nebo pouze vyučujícím, v jejichž předmětech lze na základě sylabu předpokládat potřebu uplatnění opatření (typickým příkladem jsou cizí jazyky); ve specifických případech není výjimečně "návrh opatření" zaslán na začátku semestru, ale v jeho průběhu, dojde-li u studenta k závažné změně zdravotního stavu a v souvislosti s tím ke vzniku specifických potřeb,
 • "návrh opatření" musí být zaslán nejpozději do konce 3. týdne výuky v daném semestru,
 • předání "návrhu opatření" probíhá výhradně mezi pověřeným pracovníkem centra a vyučujícím, student nemá právo s dokumentem disponovat a domlouvat si na základě něj podmínky studia!
Realizace opatření
 • v případě, že vyučující nemá k "návrhu opatření" připomínky, zavazuje se realizovat uvedená opatření, případně je realizovat za pomoci nebo prostřednictvím centra,
 • student má na realizaci uvedených opatření právo,
 • v případě, že podle názoru studenta nejsou opatření v praxi naplňována, je student povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit pověřeného pracovníka centra.
Vyhodnocení návrhu opatření 
 • po skončení semestru, respektive před zahájením semestru nového pověřený pracovník centra se studentem, případně s vyučujícími vyhodnotí efektivitu navržených opatření,
 • v případě potřeby se návrh opatření pro další semestr modifikuje.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Zdeněk Toušek
e-mail: tousekz@jcu.cz
tel.: 723 014 012

<- zpět na začátek stránky 

MENU