Přehled poskytovaných podpůrných opatření a služeb

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích poskytuje studentům se specifickými potřebami veškerá podpůrná opatření a služby, které vymezuje metodický pokyn MŠMT*:

Časová kompenzace
- spočívá v prodloužení doby určené k práci se strukturovaným textem v těch situacích, kdy je časový rozsah striktně stanoven, např. při písemné formě kontroly studia (zápočet, zkouška, státní závěrečná zkouška); smyslem je kompenzovat ztížené možnosti práce s textem, proto se míra prodloužení stanovuje na základě povahy specifických potřeb studenta a charakteristiky aktivit.

Individuální výuka
- je výuka mimo běžný rámec, při níž se pedagog v odůvodněných případech věnuje pouze jednomu studentovi (respektive malé skupince studentů), jehož specifické potřeby neumožňují při standardní výuce využít speciální postupy, pomocí nichž může student dosáhnout výstupu na kvalitativní úrovni požadované po studentech bez postižení.

Organizační opatření
- souhrn opatření nezbytných pro zpřístupnění studia pro SSP zaměřujících se zejména na úpravu místa, času a způsobu plnění studijních povinností, např. na zajištění vybavení učebny a úpravu jejích světelných či akustických podmínek, změny rozvrhu výuky, alternativní termíny kontroly studia, využití kompenzačních pomůcek a dalšího technického vybavení; při realizaci opatření může být využito technické a prostorové zázemí centra.

Osobní asistence
- cílem je pomoci studentovi překonat omezení při sebeobsluze, chůzi a dalších fyzických aktivitách ve výuce nebo se studiem souvisejících (např. stravování a ubytování v zařízeních školy či docházka na výuku); zahrnuje především průvodcovské služby, pomoc při administrativních činnostech či technickou pomoc se závěrečnou formální úpravou složitějších dokumentů.

Prostorová orientace
- služba studentovi zajišťuje zejména bezpečný pohyb v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů; smyslem služby je umožnit studentovi seznámit se s novým prostředím tak, aby se zde následně mohl pohybovat samostatně.

Přepisovatelský servis
- v podobě tzv. simultánního přepisu slouží k převedení mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do textu v psané formě (elektronické).

Režijní opatření
- jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, individuální harmonogram studia, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult.

Studijní asistence
- služba umožňující kompenzovat studentovi ve výuce omezení daná jeho zdravotním stavem, když nelze využít běžné kompenzační pomůcky, jedná se např. o alternativní zprostředkování vjemů, pomoc při orientaci či asistenci při práci s přístrojovým vybavením;  součástí studijní asistence je také nácvik studijních a pracovních strategií, jehož cílem je dosažení co možná největší míry samostatnosti studenta s využitím, a to prostřednictvím kompenzačních technik nebo specifických kompenzačních pomůcek.

Tlumočnický servis
- zajištění překladu mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do znakového jazyka.

Zapisovatelský servis
- v podobě tzv. obsahového zápisu slouží k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky, ve formě studijních poznámek (v elektronické podobě).

Zpracování studijní literatury
- adaptace, případně digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby odpovídající po formální stránce speciálním potřebám konkrétních studentů (např. zvětšený text, tisk v Braillově písmu, elektronický dokument).

* Příloha č. 3 - Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2019, č. j.: MSMT-2019/2019-2

Podrobnější popis podpůrných opatření a služeb ->

<- zpět na začátek stránky

MENU