Informace o realizaci podpory ve výuce

Obecná pravidla
Časová kompenzace
Organizační opatření
Osobní asistence
Přepisovatelský servis
Studijní asistence
Zpracování studijních materiálů


Obecná pravidla


 • podpora studia studentů se specifickými potřebami na JU se řídí opatřením rektora R 303,

 • podpůrná opatření a služby pro studenty se specifickými potřebami indikuje výhradně Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU ("centrum"),

 • přehled stanovených podpůrných opatření a služeb na daný semestr je vyučujícím zpřístupněn prostřednictvím elektronického evidenčního systému centra vždy nejpozději do konce třetího týdne výuky podle harmonogramu akademického roku,

 • přehled stanovených podpůrných opatření a služeb poskytuje vyučujícím a konzultuje s nimi výhradně centrum, studenti se specifickými potřebami nemají právo s ním disponovat a na jeho základě nárokovat úpravy studijních povinností apod.,

 • vyučující mají právo stanovená podpůrná opatření a služby konzultovat s centrem; centrum může v odůvodněných případech stanovená podpůrná opatření s ohledem na specifika konkrétního předmětu upravit či doplnit,

 • v případě, že vyučující s některým ze stanovených podpůrných opatření nebo s jeho částí ani po konzultaci s centrem nesouhlasí, má právo prostřednictvím děkana, příp. jeho pověřeného zástupce, požádat o přezkum prorektora pro studium,

 • centrum je připraveno vyučujícím při realizaci podpůrných opatření ve výuce poskytnout součinnost, případně je kompletně zajistit,

 • realizaci podpůrných opatření zajišťují za centrum výhradně odborní pracovníci, kteří jsou zaměstnanci JU a jsou vázáni mlčenlivostí stejně jako vyučující,

 • studenti se specifickými potřebami mají na zajištění stanovených podpůrných opatření a služeb právo.

Časová kompenzace


 • pokud není v přehledu podpůrných opatření a služeb stanoveno jinak, vztahuje se navýšení času na písemné testy a jiné písemné práce a na písemné přípravy na ústní zkoušení v rámci kontroly studia, tedy v průběhu semestru, při zápočtu, zkoušce, souborné postupové zkoušce a státní zkoušce,

 • na navýšení času má student právo pouze v případě, že o to prostřednictvím centra v předstihu, a to zpravidla nejméně tři pracovní dny před řádně vypsaným či ohlášeným termínem kontroly studia, požádá vyučujícího,

 • vyučující tedy v této záležitosti nemusí jednat, dokud od centra neobdrží informační e-mail obsahující upozornění na potřebu navýšení času a nabídku součinnosti při organizačním zajištění,

 • na žádost o navýšení času z důvodu specifických potřeb podanou přímo studentem vyučující nebere zřetel,

 • míru navýšení času stanovuje centrum na základě výsledků standardizovaných testů nebo praktických zkoušek v rámci funkční diagnostiky, přičemž uvedená zaokrouhlená procentuální hodnota zohledňuje potíže zdravotního rázu při vypracování písemného výstupu, nikoli snížené rozumové schopnosti studenta, a je vztažena k času, který na písemné vypracování úkolů potřebuje průměrný student vysoké školy, přičemž přirozeně nereflektuje prodlouženou či prakticky neomezenou dobu na vypracování výstupu, kterou případně všem studentům poskytuje vyučující,

 • pokud je na základě rozhodnutí vyučujícího z organizačních důvodů třeba, aby student absolvoval písemnou práci s navýšenou časovou dotací v samostatné místnosti, může v ní centrum zajistit dohled, případně může poskytnout místnost s dohledem ve vlastních prostorách.

Organizační opatření


 • na poskytnutí organizačních opatření zaměřených výhradně na kontrolu studia má student právo pouze v případě, že o to prostřednictvím centra v předstihu, a to zpravidla nejméně tři pracovní dny před řádně vypsaným či ohlášeným termínem kontroly studia, požádá vyučujícího,

 • vyučující tedy v této záležitosti nemusí jednat, dokud od centra neobdrží informační e-mail, obsahující upozornění na potřebu navýšení času a nabídku součinnosti při organizačním zajištění,

 • pokud má student indikovanou samostatnou místnost, pro psaní písemných prací v rámci kontroly studia, může v ní centrum zajistit dohled, případně může poskytnout místnost s dohledem ve vlastních prostorách,

 • v případě, že má student právo psát písemnou práci na počítači, může centrum zapůjčit notebook s běžným softwarovým vybavením a zajistit kontrolu studenta, případně může poskytnout místnost s dohledem ve vlastních prostorách,

 • citlivé dokumenty, jako jsou např. zadání či výsledky testů, mohou být v případě zájmu ze strany vyučujícího předávány v elektronické podobě zabezpečeným způsobem, nebo v tištěné podobě osobně,

 • pokud jsou součástí podpůrných opatření specifická komunikační pravidla, je třeba je dodržovat v průběhu celé výuky i kontroly studia,

 • v případě, že student při komunikaci využívá odezírání, nemusí vyučující zvyšovat hlasitost mluvního projevu ani se přehnaně snažit o co nejlepší artikulaci či výrazně snižovat tempo řeči - nejvhodnější je komunikovat přirozeně a zejména přitom udržovat čelní pozici vůči posluchačům,

 • individuální ústní zkoušení, tedy bez přítomnosti dalších osob, realizuje vyučující pouze v případě, kdy je to pro něho eticky a organizačně akceptovatelné; v opačném případě je alespoň třeba omezit počet přítomných osob na nezbytné minimum,

Osobní asistence


 • službu poskytuje centrum prostřednictvím svých odborných zaměstnanců, ve výjimečných případech pak prostřednictvím pracovníků organizace poskytující osobní asistenci jako sociální službu,

 • asistent má právo účastnit se se studentem výuky v plném rozsahu,

 • rozsah služby je určován studentem.

Přepisovatelský servis


 • službu poskytuje centrum prostřednictvím svých odborných zaměstnanců nebo externích spolupracovníků, ve výjimečných případech pak prostřednictvím pracovníků organizace poskytující simultánní přepis jako sociální službu,

 • přepisovatel má právo účastnit se se studentem výuky v plném rozsahu,

 • rozsah služby je určován studentem.

Studijní asistence


 • o zajištění služby může centrum požádat vyučující, který zároveň určuje její rozsah,

 • služba je zajišťována výhradně odbornými zaměstnanci centra

Zpracování studijních materiálů


 • službu zajišťuje centrum, pokud se vyučující nerozhodne jinak (v takovém případě je třeba oznámit to centru),

 • v případě, že službu zajišťuje centrum, je z organizačních důvodů třeba, aby vyučující předal nebo zaslal podklady nejméně dva pracovní dny před termínem, v němž bude studijní materiál třeba,

 • citlivé dokumenty, jako jsou např. zadání testů, mohou být v případě zájmu ze strany vyučujícího předávány v elektronické podobě zabezpečeným způsobem, nebo v tištěné podobě osobně.


MENU