Základní informace

Název

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Poštovní adresa

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Sídlo

Studentská 1824/27 (budova Studentského klubu), České Budějovice

Cíl činnosti

Hlavním cílem činnosti centra je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami a poskytnout jim podporu, aby mohli uplatnit svoje schopnosti, a to aniž by přitom docházelo ke snižování studijních nároků.

Cílové skupiny

 • studenti se specifickými potřebami v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě,
 • uchazeči o studium se specifickými potřebami,
 • akademičtí pracovníci,
 • veřejnost.

Legislativní zakotvení

Poskytované služby

 • osobní asistence,
 • adaptace studijních materiálů,
 • nácvik studijních a pracovních strategií,
 • obsahový zápis,
 • diagnostika specifických poruch učení,
 • funkční diagnostika,
 • individuální výuka,
 • prostorová orientace,
 • studijní asistence,
 • simultánní přepis,
 • studijní poradenství,
 • organizační a administrativní opatření.

Zásady poskytování služeb a dalších podpůrných opatření

 • využití všech služeb a dalších podpůrných opatření je dobrovolné,
 • všechny služby jsou uchazečům, studentům a akademickým pracovníkům poskytovány zdarma,
 • poskytované služby a opatření zajišťují rovný přístup ke studiu všem uchazečům o studium a studentům,
 • služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků,
 • při poskytování služeb je důsledně respektována lidská důstojnost uchazečů o studium a studentů.

Počet uchazečů se specifickými potřebami (pro akademický rok 2020/21)

 • přihlášeno 62 uchazečů,
 • ke studiu přijato 62 uchazečů,
 • ke studiu se zapsalo 27 uchazečů.

Počet studentů se specifickými potřebami (k 31. 12. 2020)

 • 107 registrovaných studentů
 • z toho
  • 6 studentů se zrakovým postižením,
  • 8 studentů se sluchovým postižením,
  • 14 studentů s tělesným postižením,
  • 42 studentů se specifickými poruchami učení,
  • 6 studentů s poruchou autistického spektra,
  • 36 studentů s jinými obtížemi,
  • (5 z výše uvedených studentů má zdravotní postižení vícečetné).
 • cca 1,2 % všech studentů JU,
 • zastoupeni studenti ze všech fakult JU,
 • největší počet studentů se specifickými potřebami studuje na Pedagogické fakultě (21 studentů).

Personální zajištění

 • 4 pracovníci na plný úvazek
 • 2 pracovníci na částečný úvazek
 • externí spolupracovníci

Finanční zajištění

Činnost centra je hrazena zejména z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami a částečně z prostředků JU.

Projekty

Centrum se spolupodílelo na realizaci projektu Rozvoj JU - ESF II financovaného z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v programovacím období 2014-2020

logo EU a MŠMT

 

licence

Tento výstup lze užít v souladu s licenčními podmínkami Creative Commons BY-SA 4.0 International
(http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode).

Spolupráce

 

logo AP3SP

Asociace poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami na vysokých školách

 

logo AVŠP

Asociace vysokoškolských poradců 

 

katedra výtvarné výchovy PF JU

katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU