Základní informace

Název

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Poštovní adresa

Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice

Sídlo

Studentská 1824/27 (budova Studentského klubu), České Budějovice

Cíl činnosti

Hlavním cílem činnosti centra je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami a poskytnout jim podporu, aby mohli uplatnit svoje schopnosti, a to aniž by přitom docházelo ke snižování studijních nároků.

Cílové skupiny

 • studenti se specifickými potřebami v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v prezenční i kombinované formě,
 • uchazeči o studium se specifickými potřebami,
 • akademičtí pracovníci,
 • veřejnost.

Legislativní zakotvení

Poskytované služby

 • osobní asistence,
 • adaptace studijních materiálů,
 • nácvik studijních a pracovních strategií,
 • obsahový zápis,
 • diagnostika specifických poruch učení,
 • funkční diagnostika,
 • individuální výuka,
 • prostorová orientace,
 • studijní asistence,
 • simultánní přepis,
 • studijní poradenství,
 • organizační a administrativní opatření.

Zásady poskytování služeb a dalších podpůrných opatření

 • využití všech služeb a dalších podpůrných opatření je dobrovolné,
 • všechny služby jsou uchazečům, studentům a akademickým pracovníkům poskytovány zdarma,
 • poskytované služby a opatření zajišťují rovný přístup ke studiu všem uchazečům o studium a studentům,
 • služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků,
 • při poskytování služeb je důsledně respektována lidská důstojnost uchazečů o studium a studentů.

Počet uchazečů se specifickými potřebami (pro akademický rok 2020/21)

 • přihlášeno 62 uchazečů,
 • ke studiu přijato 62 uchazečů,
 • ke studiu se zapsalo 27 uchazečů.

Počet studentů se specifickými potřebami (k 31. 12. 2020)

 • 107 registrovaných studentů
 • z toho
  • 6 studentů se zrakovým postižením,
  • 8 studentů se sluchovým postižením,
  • 14 studentů s tělesným postižením,
  • 42 studentů se specifickými poruchami učení,
  • 6 studentů s poruchou autistického spektra,
  • 36 studentů s jinými obtížemi,
  • (5 z výše uvedených studentů má zdravotní postižení vícečetné).
 • cca 1,2 % všech studentů JU,
 • zastoupeni studenti ze všech fakult JU,
 • největší počet studentů se specifickými potřebami studuje na Pedagogické fakultě (21 studentů).

Personální zajištění

 • 4 pracovníci na plný úvazek
 • 2 pracovníci na částečný úvazek
 • externí spolupracovníci

Finanční zajištění

Činnost centra je hrazena zejména z příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami a částečně z prostředků JU.

Spolupráce

 

logo AP3SP

Asociace poskytovatelů služeb studentů se specifickými potřebami na vysokých školách

 

logo AVŠP

Asociace vysokoškolských poradců 

 

katedra výtvarné výchovy PF JU

katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty JU