Uchazeč se specifickými potřebami

Podpůrné služby jsou poskytovány uchazeči o studium se specifickými potřebami, kterým je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*:

 • A. Uchazeč se zrakovým postižením
  • A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
   Uchazeč, jehož zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu spočívá ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky. 
  • A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu
   Uchazeč, který pracuje buď s hmatově tištěnými dokumenty, nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem), a tedy vyžaduje editovatelný formát textového dokumentu, příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný. 
 • B. Uchazeč se sluchovým postižením
  • B1. nedoslýchavý / uživatel mluveného jazyka
   Uchazeč se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje mluvený jazyk (tzn. nejčastěji češtinu) v mluvené nebo psané podobě. 
  • B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka
   Uchazeč se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje znakový jazyk (tzn. nejčastěji český znakový jazyk). 
 • C. Uchazeč s pohybovým postižením
  • C1. s postižením dolních končetin
   Uchazeč, který – s ohledem na své pohybové postižení – ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky. 
  • C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)
   Uchazeč, který je schopen horními končetinami vykonávat jen v omezené míře nebo za použití speciálních pomůcek či modifikovaných postupů činnosti, které se se studiem běžně spojují, jako je pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojová technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby. 
 • D. Uchazeč se specifickou poruchou učení
  Uchazeč, kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. 
 • E. Uchazeč s poruchou autistického spektra
  Uchazeč, kterému neurovývojová porucha autistického spektra, včetně Aspergerova syndromu, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. 
 • F. Uchazeč s jinými obtížemi
  Uchazeč, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. 

Uznatelným dokladem zdravotního stavu uchazeče je*:

 • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
 • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
 • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
 • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob uvedených v bodech E. a F. (viz výše), pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše, nebo
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků získaných obecně dohodnutou diagnostikou specifických poruch učení**, nebo
 • rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) v těch případech, kdy se z objektivních důvodů nemůže osoba uvedená v bodech A., B. a C. (viz výše) dočasně prokázat prvními třemi výše uvedenými doklady, nebo pokud nebyla uznána způsobilou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.
 

* Příloha č. 3, Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-1251/2018-2.

** V případě osob, jejichž mateřským jazykem je čeština, testovaných v souvislosti se studiem na střední škole a maturitní zkouškou: Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E., a kol., Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob, Praha: IPPP 2008 (uznatelnost diagnózy v souvislosti s přijímacím řízením na vysokou školu nebo během studia vysoké školy nejvýše 2 roky od vystavení diagnostické zprávy) nebo DysTest: Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium, Brno: Masarykova univerzita 2014.

MENU