Uchazeč se specifickými potřebami

Podpůrné služby jsou poskytovány uchazeči o studium se specifickými potřebami, kterým je podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*:

 • A. Uchazeč se zrakovým postižením
  • A1. lehce zrakově postižený / uživatel zraku
   Osoba, jejíž zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu pozůstává ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky. 
  • A2. těžce zrakově postižený / uživatel hmatu/hlasu
   Osoba, která pracuje buď s hmatově tištěnými dokumenty nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem), který vyžaduje editovatelný formát textového dokumentu, příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný. Jsou zde tedy zahrnuti i ti, pro něž je v tradiční terminologii vyhrazen termín těžce slabozraký, nevidomý, příp. prakticky nevidomý. 
 • B. Uchazeč se sluchovým postižením
  • B1. nedoslýchavý / uživatel mluveného jazyka
   Osoba, která informace spontánně přijímá i podává prostřednictvím mluveného jazyka (ať už formou psanou nebo mluvenou), v českém prostředí primárně používá český jazyk. Jsou zde tedy zahrnuti i ti, kdo jsou z hlediska striktně medicínského neslyšící (např. později ohluchlí), nicméně se cítí být primárně mluvčími mluveného, nikoli znakového jazyka. 
  • B2. neslyšící / uživatel znakového jazyka
   Osoba, která informace spontánně přijímá i podává prostřednictvím znakového jazyka, v českém prostředí primárně používá český znakový jazyk, příp. jinou formu neverbální komunikace, byť založenou na českém jazyce. 
 • C. Uchazeč s pohybovým postižením
  • C1. s postižením dolních končetin (paraplegie)
   Osoba, která – s ohledem na své pohybové postižení – ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky. Kategorie zahrnuje tedy i ty, jejichž lékařská diagnóza primárně pojmenovává pouze příčinu (např. DMO), nikoli prokazatelné sekundární dopady primární diagnózy na funkci pohybového aparátu. 
  • C2. s postižením horních končetin (jemné motoriky)
   Jemná motorika horních končetin je snížena natolik, že osoba není schopna operativně a efektivně vykonávat činnosti, které se se studiem běžně spojují – pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojovou technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby. 
 • D. Uchazeč se specifickou poruchou učení
  Osoba, které dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti) objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti. 
 • E. Uchazeč s poruchou autistického spektra
  Osoba, které neurovývojová porucha autistického spektra, včetně Aspergerova syndromu, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti a žádá si psychologických a pedagogických opatření ze strany školy. 
 • F. Uchazeč s jinými obtížemi
  Osoba, které jiná psychická porucha či onemocnění, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti nebo si žádají organizačních opatření ze strany školy. 

Uznatelným dokladem zdravotního stavu uchazeče je*:

 • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
 • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
 • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
 • doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě obecně dohodnutých výsledků v obecně dohodnutých psychometrických testech**, nebo
 • lékařská zpráva o výsledcích odborného lékařského vyšetření v případě osob s poruchami autistického spektra a osob s jinými obtížemi (viz výše), pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše, nebo
 • komisionální rozhodnutí Asociace poskytovatelů služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých školách (AP3SP) v těch případech, kdy se z důvodů hodných veřejného zřetele nemůže uchazeč dočasně prokázat doklady uvedenými výše, nebo pokud nebyla uznána způsobilou pro získání těchto dokladů, přitom však AP3SP potvrdí, že dopad jejího postižení na finanční náročnost studia odpovídá vznášenému požadavku.
Příloha č. 3, Financování zvýšených nákladů na studium studentů, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-901/2016-1.


** U osob testovaných do roku 2016 v souvislosti se studiem na střední škole a maturitní zkouškou (uznatelnost diagnózy nejvýše 2 roky): Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E., a kol. Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008. U osob testovaných v souvislosti s přijímacím řízením na vysokou školu nebo během studia vysoké školy: DysTest: Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2014.

MENU