Zakotvení přístupnosti v právních normách

Přístupnost vysokoškolského studia je komplexní problém, který je nezbytné řešit v několika paralelních rovinách ve vztahu k jednotlivým oblastem přístupnosti. Základním, společensky preferovaným a legislativně zakotveným paradigmatem je však právo osob se specifickými potřebami na rovný přístup ke vzdělávání. To je zakotveno již ve Všeobecné deklaraci lidských práv vydané OSN v roce 1948, kde se v článku 26, odst. (1) uvádí, že „každý má právo na vzdělání“, přičemž „vyšší vzdělání (pozn.: včetně VŠ) má být stejně přístupné všem podle schopností“.

Obdobně se k právu na rovný přístup ke vzdělávání staví i Evropská unie ve své Listině základních práv (2016/C 202/02), kde se v článku 14 (Právo na vzdělání), odst. 1 uvádí, že „každý má právo na vzdělání a přístup k odbornému a dalšímu vzdělávání“. V rozporu s tím pak nemůže být ani Listina základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky (Usnesení č. 2/1993 Sb.), v níž je v článku 33, odst. 1 konstatováno, že „každý má právo na vzdělání“.

Konkretizace právního zajištění přístupnosti se jednotlivým skupinám osob se zdravotním postižením či onemocněním dostávalo v mezinárodním právu postupně, a nutno podotknout nesystémově, od počátku šedesátých až do devadesátých let dvacátého století. Vzhledem k tomu, že tyto dokumenty vznikaly ad hoc pod záštitou různých mezinárodních organizací, s odlišnou právní silou, strukturou a akcentací politik, byl jejich reálný dopad značně omezen. Významnou změnu v tomto směru přinesla až Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením (dále jen „úmluva“), kterou přijalo Valné shromáždění OSN 13. prosince 2006 a která v České republice vstoupila v platnost po ratifikačním procesu 28. října 2009. Osobami se zdravotním postižením se přitom rozumí „osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit jejímu plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném základě s ostatními“.

V oblasti vzdělávání ukládá úmluva v článku 24 signatářským státům uznávat „právo osob se zdravotním postižením na vzdělání“ a realizovat toto právo „bez diskriminace a na základě rovných příležitostí“ prostřednictvím zajištění „začleňujícího vzdělávacího systému“ a „poskytování přiměřené úpravy podle individuálních potřeb“ a „nezbytné podpory umožňující jejich účinné vzdělávání“. „Účinná opatření individualizované podpory“ přitom mají být „realizována v prostředí, které v souladu s cílem plného začlenění maximalizuje vzdělávací pokroky a sociální rozvoj“. Konkrétně v oblasti vysokoškolského vzdělávání dále musí dále jednotlivé státy zajistit, aby „osoby se zdravotním postižením měly možnost přístupu k obecnému terciálnímu vzdělávání, odborné přípravě na výkon povolání, vzdělávání dospělých a celoživotnímu vzdělávání bez diskriminace a na rovnoprávném základě s ostatními“. Za tímto účelem jim musí být „poskytována přiměřená úprava“.

S přístupností vzdělávání neoddělitelně souvisí i zajištění přístupu „k hmotným životním podmínkám, dopravě, informacím a komunikaci, včetně informačních a komunikačních technologií a systémů, a k dalším zařízením a službám dostupným nebo poskytovaným veřejnosti“, kterému je věnován Článek 9 úmluvy. V něm je explicitně uvedeno, že je nezbytné odstraňovat bariéry u budov škol a při poskytování informačních, komunikačních a dalších služeb.

V souladu s Článkem 33 úmluvy se Česká republika zavázala zřídit „nezávislý mechanismus na podporu, ochranu a monitorování provádění úmluvy“. Tímto orgánem je podle § 1, odst. (7) zákona č. 349/1999 Sb. veřejný ochránce práv (tzv. ombudsman). Ten „sleduje naplňování“ úmluvy a „monitoruje práva osob se zdravotním postižením“.

V návaznosti na úmluvu vydala 15. 11. 2010 Evropská komise Evropskou strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek pro bezbariérovou Evropu (KOM/2010/0636). V její preambuli je připomenut článek 26 Listiny základních práv Evropské unie, kde je ustanoveno, že „Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření, jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a jejich účast na životě společnosti“, a dále článek 21, který „zakazuje jakoukoli diskriminaci na základě zdravotního postižení“. Evropská komise se proto touto strategií zavazuje, že „bude spolu s členskými státy pracovat na odstranění překážek pro dosažení bezbariérové Evropy“, přičemž jejím hlavním cílem „je posílit postavení osob se zdravotním postižením tak, aby mohly zcela využívat svých práv a mít úplný prospěch ze zapojení do společnosti a evropské ekonomiky“. K tomu, jak již bylo výše uvedeno, Evropská komise „určila osm hlavních oblastí, kde je třeba podniknout kroky: přístupnost, zapojení do společnosti, rovnost, zaměstnanost, vzdělávání a odborná příprava, sociální ochrana, zdraví a vnější činnost“. K prioritním cílům v oblasti vzdělávání na vysokých školách přitom patří mimo jiné např. „zajišťovat vhodně načasovanou podporu pro inkluzivní vzdělávání a individuální přístup v učení a rovněž časnou identifikaci zvláštních potřeb, poskytovat adekvátní odbornou přípravu a podporu odborníkům, kteří pracují ve všech stupních vzdělávání“.

Práva uznaná ve výše zmíněných mezinárodních právních aktech realizuje Česká republika mimo jiné prostřednictvím legislativních opatření, tedy přijetím, změnou nebo zrušením zákonů a jiných právních norem. Vysokých škol se týkají zejména:

  • zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), který vymezuje právo osob se zdravotním postižením na rovné zacházení a zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělávání a při jeho poskytování, a to i v podobě „odmítnutí nebo opomenutí přijmout přiměřená opatření ke zpřístupnění“,
  • zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), který ukládá veřejným vysokým školám za povinnost „činit všechna dostupná opatření pro vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole“ a zveřejňovat informace o dostupnosti studijních programů pro osoby se zdravotním postižením,
  • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který definuje obecné požadavky na výstavbu, mezi něž patří „obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb, stanovené prováděcími právními předpisy“; obecné požadavky na výstavbu se musí dodržet v případě nové stavby i změny dokončení stavby, tj. nástavby, přístavby či stavební úpravy.
  • zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, který uvedeným osobám zaručuje právo na vzdělávání s využitím komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob,
  • zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací, podle něhož jsou vysoké školy povinným subjektem, který musí zajistit, "aby jím spravované internetové stránky a mobilní aplikace byly přístupné""a to tím, že je učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními", jde-li o obsah, který je "škola povinna zveřejňovat na svých internetových stránkách",
  • vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, která je prováděcím předpisem stavebního zákona a specifikuje požadavky, které musí splňovat budovy vysokých škol nejen jakožto stavby občanského vybavení sloužící pro vzdělávání, ale také jako stavby „pro výkon práce celkově 25 a více osob“.
  • nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, které stanoví podmínky pro studium studentů se specifickými potřebami, jež musí splňovat vysoká škola, aby mohla získat institucionální akreditaci či akreditaci studijního programu,
  • Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy č. j.: MSMT-2019/2019-2, Příloha č. 3 – Metodický pokyn k financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami, v níž je vymezena cílová skupina studentů se specifickými potřebami, je uvedeno minimální technické a technologické zázemí a jsou definovány standardy servisních a organizačních opatření.

Shrnutí
Zákon o vysokých školách ukládá univerzitám povinnost „činit všechna dostupná opatření pro vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole“, přičemž povahu, rozsah a míru těchto opatření dále nespecifikuje. Z této dikce je zřejmé, že zákonodárce nepočítá pouze s realizací opatření, která vyplývají z dalších právních norem, ale zavazuje vysoké školy činit opatření, která jsou dostupná, tedy jsou běžnou praxí (v případě služeb) nebo jsou běžně dostupná na trhu (v případě výrobků). Toto pojetí práva koresponduje s mezinárodními právními akty, které předpokládají inkluzivní úpravu prostředí v duchu konceptu Design for All, „ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení“, jak je specifikuje antidiskriminační zákon. Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole tak v souladu s Evropskou strategií pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 a úmluvou mimo jiné zahrnuje právo na svobodný pohyb (osobní mobilita), právo na přiměřenou úpravu vzdělávání podle individuálních potřeb či právo na účast na výuce.

MENU