Přístupnost studia na vysokých školách

V souvislosti se zajištěním studia studentů se specifickými potřebami na vysokých školách či při vzdělávání obecně se v legislativě a v odborných publikacích setkáváme s termíny, jako jsou např. rovné podmínky, vyrovnání příležitostí, dostupnost studia, studium bez překážek nebo bezbariérové užívání, přičemž v tomto směru panuje poměrně výrazná terminologická nejednotnost. Podstatné však je, že všechny tyto pojmy mají jeden společný jmenovatel, kterým je přístupnost. Přístupnost studia, respektive přístupnost studijního prostředí je základní podmínkou pro dosažení zmíněných cílů.

Přístupnost studia či studijního prostředí je stav, kdy uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami mají na rovnoprávném základě s ostatními zajištěnu možnost plnohodnotně studovat a využívat k tomu potřebnou infrastrukturu. Vysoké školy jsou proto ze zákona povinny "činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí studovat"*. S ohledem na komplexnost vysokoškolského studia a různorodost aktivit, které jsou nezbytnou součástí vzdělávacího procesu, případně ho u studentů se specifickými potřebami významně ovlivňují, je třeba soustředit se při zajišťování přístupnosti na tyto oblasti:

 • systém podpory
  • vnitřní předpisy upravující systém podpory
  • podpůrná opatření a služby včetně potřebného personálního zajištění a technického vybavení
  • poučený a lidskou důstojnost respektující přístup všech zaměstnanců 
 • architektonická přístupnost
  • přístupnost budov a účelových zařízení (včetně přístupu, orientačního systému, mobiliáře a dalšího vnitřního vybavení)
  • přístupnost pozemních komunikací (chodníků, přechodů a ostatních pochozích ploch), veřejných prostranství a parkovacích ploch
 • přístupnost didaktických prostředků
  • nemateriální didaktické prostředky (výukové metody, organizační formy)
  • materiální didaktické prostředky (učebnice, tištěné i elektronické studijní materiály, multimédia, didaktické pomůcky
 • přístupnost podpůrné infrastruktury studia
  • elektronické systémy (webové stránky, elektronický informační systém, e-learning, knihovní výpůjční systém, studentské hodnocení výuky…)

_________________
* § 21, odst. 1, písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., vysokoškolský zákon

MENU