Knihovna

Základní informace
Vyhledávání publikací
Podmínky registrace
Registrace čtenáře
Kontaktní pracovník


Základní informace

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU ve spolupráci s Akademickou knihovnou JU a Centrem informačních technologií JU provozuje knihovnu elektronických publikací a dokumentů. Jejím základním cílem je zpřístupňovat studijní literaturu studentům JU se zdravotním postižením, kterým jejich stav neumožňuje číst texty v původní tištěné podobě, případně číst je bez použití kompenzačních pomůcek. Na základě legislativní úpravy MŠMT a v souladu s autorským zákonem však mohou knihovní fond využívat i registrovaní čtenáři se zdravotním postižením, kteří nejsou členy akademické obce JU.

Fond knihovny je převážně tvořen elektronickými verzemi publikací uložených v Akademické knihovně JU. Původní tištěné texty digitalizují odborní pracovníci či spolupracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami JU v souladu s Metodikou k úpravám elektronických textů pro zrakově postižené čtenáře vydanou Střediskem Teiresiás při Masarykově univerzitě. Výběr publikací je dán převážně studijními potřebami studentů JU se specifickými potřebami. 

Aby nedocházelo ke zbytečnému dublování digitalizovaných publikací, spolupracuje Centrum podpory studentů se specifickými potřebami JU s dalšími obdobnými subjekty. Dostupnost dokumentů lze díky tomu zjistit prostřednictvím Knihovní brány pro zrakově postižené Daleth.

<- zpět na začátek stránky

 

Vyhledávání publikací

<- zpět na začátek stránky


Podmínky registrace

Knihovní fond mohou v souladu s ustanovením autorského zákona využívat výhradně osoby, kterým jejich zdravotní postižení neumožňuje číst dané publikace v původní tištěné podobě, respektive číst je bez využití kompenzačních pomůcek. Nejčastěji se tak jedná o čtenáře se zrakovým postižením nebo s těžkým postižením hybnosti rukou. 

Uznatelné doklady potřebné k prokázání zdravotního postižení:

  • doklad o zdravotním postižení nebo znevýhodnění podle zákona o zaměstnanosti,
  • doklad o přiznání invalidního důchodu,
  • průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P),
  • ve výjimečných případech lékařská zpráva či jiná zpráva z odborného vyšetření. 

Registrovaný čtenář může digitalizované publikace (tzn. rozmnoženiny děl podle autorského zákona) použít pouze pro svoji osobní potřebu a nesmí je poskytnout třetí osobě (a to ani zdarma). Porušením tohoto ustanovení by se vystavil riziku právního postihu. 

Registrováni mohou být pouze ti zájemci, kteří v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním svých osobních a citlivých údajů za účelem evidence na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích potřebné pro poskytnutí digitalizovaných publikací.

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mají registrovaní čtenáři právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo požádat zpracovatele údajů o vysvětlení či o odstranění vzniklého stavu v případě, že provádí zpracování osobních a citlivých údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem.

<- zpět na začátek stránky


Registrace čtenáře

K registraci do knihovny je třeba:

  • vyplnit, vytisknout a vlastnoručně podepsat čestné prohlášení (viz níže),
  • zaslat originál čestného prohlášení spolu s kopií dokladu o zdravotním postižení na adresu centra (NE v elektronické podobě!).
Po zpracování dokumentů vás budeme informovat o vyřízení vaší žádosti prostřednictví e-mailu zaslaného na adresu uvedenou v čestném prohlášení. V případě, že vás zaregistrujeme jako čtenáře, vám zašleme také přístupové údaje.

Čestné prohlášení ke stažení:

 

Kontaktní pracovník

Mgr. Zdeněk Toušek
tel.: 723 014 012
e-mail:

<- zpět na začátek stránky