Publikace

An Introduction to Language and Linguistics

FASOLD, Ralph W. a Jeff CONNOR-LINTON. An introduction to language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 0-521-61235-7.

Bezpečnost dětí na internetu : rádce zodpovědného rodiče

ECKERTOVÁ, Lenka a Daniel DOČEKAL. Bezpečnost dětí na internetu : rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press, 2013. ISBN 978-80-251-3804-5.

Bible. Mnoho hlasů, jedno slovo.

MACKERLE, Adam. Bible. Mnoho hlasů, jedno slovo. 2. opr. a rozš. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Teologická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7394-469-8.

Čeština - řeč a jazyk

ČECHOVÁ, Marie, Miloš DOKULIL, Zdeněk HLAVSA, Josef HRBÁČEK a Zdeňka HRUŠKOVÁ. Čeština - řeč a jazyk. 3., rozšířené a upravené vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2011. ISBN 978-80-7235-413-9.

Complete CAE. Student’s book with answers.

BROOK-HART, Guy a Simon HAINES. Complete CAE. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. ISBN 978-0-521-69843-6.

Dějiny Anglie

MAUROIS, André a Michel MOHRT. Dějiny Anglie. Překlad Jiří Novotný. Praha: Lidové noviny, 1993. ISBN 80-7106-084-4.

Dialektologická praktika : Úvod do praktické dialektologie

HOLUB, Zbyněk. Dialektologická praktika : Úvod do praktické dialektologie. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1996. ISBN 80-7040-163-X.

Kapitoly ze somatopatologie: pro speciální pedagogy

ZAJÍC, Milan. Kapitoly ze somatopatologie: pro speciální pedagogy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2008. ISBN 978-80-86723-51-8.

Latina pro historiky a archiváře

ZACHOVÁ, Jana. Latina pro historiky a archiváře. 4. vyd., 1. v Academii. Praha: Academia, 2005. ISBN 80-200-1388-1.

Lectures on American literature

QUINN, Justin, Martin PROCHÁZKA, Clare WALLACE, Hana ULMANOVÁ, Erik S. RORABACK, Pavlína VESELÁ a David ROBBINS. Lectures on American literature. Third edition. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1996-5.

Lesk a sláva českého rybníkářství

ANDRESKA, Jiří. Lesk a sláva českého rybníkářství. Pacov: Nuga, 1997. ISBN 80-85903-06-7.

Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách

AUERBACH, Erich. Mimesis: zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách. Přeložil Vladimír KAFKA, přeložil Rio PREISNER, přeložil Miloslav ŽILINA. Praha: Mladá fronta, 1968. Ypsilon.

Moderní gramatika španělštiny

BÁEZ SAN JOSÉ, Valerio, Josef DUBSKÝ a Jana KRÁLOVÁ-KULLOVÁ. Moderní gramatika španělštiny. Plzeň: Fraus, 1999. ISBN 80-7238-054-0.

Nástin metodiky vedení zájmové činnosti

HÁJEK, Bedřich. Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2007. Texty pro distanční studium [Univerzita Karlova v Praze]. ISBN 978-80-7290-265-1.

Nursing 1: student's book

GRICE, Tony. Nursing 1: student's book. Oxford: Oxford University Press, 2007. Oxford English for careers [Oxford University Press]. ISBN 978-0-19-456977-4.

O rybnících

DUBRAVIUS, Jan. O rybnících: věnováno Antonínu Fuggerovi. Přeložil Anežka VIDMANOVÁ. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1953. Sborník filologický. I.

Past into present: an anthology of British and American literature

GOWER, Roger. Past into present: an anthology of British and American literature. Harlow: Longman, 1999. ISBN 0-582-00992-8.

Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času

PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času: teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 3. aktualiz. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-711-6.

První pomoc (nejen) pro školní praxi

HRUŠKOVÁ, Martina a Jaroslav GUTVIRTH. První pomoc (nejen) pro školní praxi. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2010. ISBN 978-80-7394-237-3.

Rybářství a jeho tradice

ANDRESKA, Jiří. Rybářství a jeho tradice. Praha: SZN, 1987.

Rybníkářství na Třeboňsku: historický průvodce

HULE, Miroslav. Rybníkářství na Třeboňsku: historický průvodce. 2. upr. a dopl. vyd. (povodeň r. 2002). V Třeboni: Carpio, 2003. ISBN 80-86434-00-1.

Rybníky a rybnikáři

DYK, Václav. Rybníky a rybnikáři. V Praze: Státní nakladatelství, 1945.

Současný britský román

HILSKÝ, Martin. Současný britský román. Jinočany: Nakladatelství H a H, 1992. ISBN 80-85467-00-3.

Stručná mluvnice česká

HAVRÁNEK, Bohuslav a JEDLIČKA, Alois. Stručná mluvnice česká. Vyd. 26., ve Fortuně 2. Praha: Fortuna, 1998. 246 s. ISBN 80-7168-555-0.

Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie

BOGOCZOVÁ, Irena. Textová opora ke studiu mluveného českého jazyka a dialektologie. Vyd. 2., upr. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2012. Studijní texty. ISBN 978-80-7464-033-9.

Wuthering heights

BRONTË, Emily. Wuthering heights. Reissued. Oxford: Oxford University Press, 2008. Oxford world's classics. ISBN 978-0-19-953560-6.