Studium bez bariér

Centrum podpory studentů se specifickými potřebami je celouniverzitním pracovištěm poskytujícím služby zejména studentům se zdravotním postižením či oslabením, případně s chronickým onemocněním. Cílem jeho činnosti je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami a poskytnout jim podporu, aby mohli uplatnit svoje schopnosti, a to aniž by přitom docházelo ke snižování studijních nároků.

Služby jsou poskytovány bezplatně studentům bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia. Podpora se zaměřuje nejen na studium jako takové, ale také na související oblasti, jako je ubytování, doprava apod.

Podporu ze strany centra mohou při přijímacích zkouškách využít i uchazeči o studium se specifickými potřebami. Možnost konzultovat s pracovníky centra vhodnost studijního oboru ale mají již před podáním přihlášky ke studiu. 

Důležitou součástí činnosti centra je podpora akademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce studentů se specifickými potřebami. Cílem je poskytnout jim odbornou, personální a organizační pomoc, aby mohli dosáhnout poučeného a respektujícího přístupu vůči studentům se specifickými potřebami bez neúměrného navýšení svých povinností a časové zátěže.