Uchazeči o studium

Uchazečům se specifickými potřebami poskytujeme:

 • konzultaci vhodnosti studijního oboru,
 • adaptaci přijímacích zkoušek,
 • informace o poskytovaných službách v průběhu studia,
 • informace o architektonické přístupnosti budov fakult a dalších součástí univerzity,
 • informace o možnostech ubytování pro studenty se specifickými potřebami.

 

Kde získat informace o studiu?
Jak se přihlásit ke studiu?
Jak doložit zdravotní stav?
Jak nás kontaktovat? 


Uchazeč se specifickými potřebami

 Uchazečem o studium se specifickými potřebami je osoba

 • se zrakovým postižením,
 • se sluchovým postižením,
 • s pohybovým postižením,
 • se specifickými poruchami učení,
 • s poruchou autistického spektra,
 • s psychickým onemocněním,
 • s narušením komunikačních schopností,
 • s chronickým somatickým onemocněním.

 

Informace o studiu

Obecné informace o studijních oborech lze získat na internetových stránkách jednotlivých fakult. Odkazy naleznete buď dole na této stránce, nebo na webu Jihočeské univerzity. Doporučujeme věnovat pozornost zejména profilu absolventa, v němž se dozvíte, co absolvováním studia získáte, k čemu budete oprávněni a jaké profese budete moci vykonávat. Důležitý je také studijní plán, tedy seznam předmětů, které budete v průběhu studia absolvovat. Pokud byste tyto informace nenalezli na stránkách fakult, můžete je získat ve studijní agendě STAG.

Informace o adaptaci přijímacích zkoušek, poskytovaných službách a podpoře při studiu pro studenty se specifickými potřebami, stejně jako konzultaci vhodnosti studijního oboru poskytují pracovníci Centra podpory studentů se specifickými potřebami

 

Přihlášení ke studiu pro akademický rok 2024/25

1. Uchazeč se specifickými potřebami vyplňuje standardní elektronickou přihlášku ke studiu v souladu s obecnými pokyny jednotlivých fakult.

2. V elektronické přihlášce uchazeč se specifickými potřebami zvolí v poli Zohlednění specif. potřeb možnost ANO (viz obrázek).
To platí i pro uchazeče, kteří splňují podmínky pro přijetí ke studiu bez přijímací zkoušky a mají zájem o poskytování podpory či služeb v průběhu studia.


Snímek části elektronické přihlášky ke studiu s vyznačeným polem "Zohlednění specif. potřeb"

Snímek části elektronické přihlášky ke studiu

 

3. Uchazeč při vyplňování přihlášky ani při zasílání vytištěné přihlášky nepřikládá žádné dokumenty dokládající zdravotní stav!

4. Po administrativním vyřízení přihlášky bude uchazeči požadujícímu zohlednění specifických potřeb zaslán informační e-mail s odkazem na elektronický dotazník, který je nezbytné do 7 dní vyplnit
Podpůrná opatření lze zajistit, pokud uchazeč vyplní elektronický dotazník a absolvuje tzv. funkční diagnostiku v Centru podpory studentů se specifickými potřebami JU nejméně 3 týdny před termínem přijímací zkoušky nebo její části.


Prokázaní zdravotního stavu

Zdravotní stav se neprokazuje spolu s podáním přihlášky ke studiu, ale výhradně pracovníkům Centra podpory studentů se specifickými potřebami (viz výše).

Uznatelným dokladem, kterým může být:

 • doklad o zdravotním postižení nebo znevýhodnění podle zákona o zaměstnanosti,
 • doklad o přiznání invalidního důchodu,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P),
 • doklad o specifických poruchách učení (dyslexie, dysgrafie apod.),
 • doklad o poruše autistického spektra vystavený klinickým psychologem,
 • lékařská zpráva (pouze u některých kategorií postižení či onemocnění).

Podrobnější vymezení jednotlivých dokladů.


Kontaktní pracovník centra

Informace a konzultace pro uchazeče se specifickými potřebami poskytuje

Mgr. Zdeněk Toušek
tel.: 723 014 012
e-mail:  

 

<- zpět na začátek stránky