Studenti se specifickými poruchami učení

Komu poskytujeme služby?
Jaké formy podpory nabízíme?
Jaké jsou podmínky poskytování služeb?
Jak je podpora organizována?
Kontaktní osoba

 

Komu poskytujeme služby?

Podpůrné služby jsou určeny studentům, kteří jsou schopni plnit veškeré studijní požadavky na potřebné kvalitativní úrovni, ale z důvodu diagnostikovaných specifických poruch učení či pozornosti při částečně formálně či organizačně upravených podmínkách.
Podrobnější vymezení cílové skupiny

<- zpět na začátek stránky 

 

Jaké služby poskytujeme?

Zpracování studijní literatury

 • digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby elektronického dokumentu.

Individuální výuka

 • výuka mimo běžný rámec, při níž se pedagog v odůvodněných případech věnuje pouze jednomu studentovi (respektive malé skupince studentů), jehož specifické potřeby neumožňují účast na standardní výuce, např. při výuce cizích jazyků.

Studijní asistence

 • služba umožňující studentovi kompenzovat ve výuce omezení daná specifickými poruchami učení, jmenovitě se jedná např. o pomoc při orientaci ve složitě strukturovaném dokumentu nebo formální jazykovou redakci vlastních textů; pokud je to možné a účelné, je vhodné vedle toho pomocí nácviku studijních a pracovních strategií umožnit studentovi dosáhnout takových kompetencí, aby v ideálním případě nebyla služba na příště třeba.

Časová kompenzace

 • spočívá v prodloužení doby určené k práci s textem nebo k početním operacím v těch situacích, kdy je časový rozsah striktně stanoven, např. při písemné formě kontroly studia (zápočet, zkouška, státní závěreční zkouška); smyslem je kompenzovat zhoršenou schopnost koncentrace a poskytnout dostatečný prostor pro kontrolu správnosti napsaného textu či výpočtů a pro opakované čtení, proto se míra prodloužení stanovuje individuálně na základě povahy specifických potřeb studenta a charakteristiky aktivit.

Organizační opatření

 • souhrn opatření nezbytných pro zpřístupnění studia pro studenta se specifickými potřebami zaměřujících se zejména na úpravu místa, času a způsobu plnění studijních povinností, např. na zajištění vhodných prostorových a akustických podmínek bez rušivých vlivů, na poskytnutí pomůcek, umožnění alternativních termínů kontroly studia apod.; při realizaci opatření může být využito technické a prostorové zázemí centra.

Režijní opatření

 • jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, individuální harmonogram studia, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult.

Zapisovatelský servis

 • v podobě tzv. obsahového zápisu slouží k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky, ve formě studijních poznámek.

Podrobnější popis služeb

<- zpět na začátek stránky 


Jaké jsou podmínky poskytování služeb?

Služeb centra může využívat kterýkoli student bakalářského, magisterského či doktorského studijního oboru/programu v prezenční či kombinované formě studia, který:

 • požádá o poskytování služeb (formulář ke stažení),
 • souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů (formulář ke stažení),
 • doloží prostřednictvím uznatelného dokladu své specifické poruchy učení,
 • má diagnostikován funkční dopad doložených specifických poruch učení na aktivity nezbytné pro studium zvoleného oboru/programu na základě funkční diagnostiky realizované pracovníky centra.

Výše zmíněným uznatelným dokladem může být podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy* doklad o specifické poruše učení zjištěné na základě výsledků těchto diagnostických nástrojů:

 • DysTest: Baterie testů pro diagnostiku specifických poruch učení u studentů vysokých škol a uchazečů o vysokoškolské studium. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
 • Cimlerová, P., Pokorná, D., Chalupová, E., a kol., Diagnostika SPU u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP, 2008. - pouze u studentů testovaných v souvislosti se studiem na střední škole a maturitní zkouškou; uznatelnost diagnózy v souvislosti s přijímacím řízením na vysokou školu nebo během studia vysoké školy je nejvýše 2 roky od vystavení diagnostické zprávy

V případě, že student nemá k dispozici potřebný uznatelný doklad, může na jeho žádost vyšetření pomocí diagnostického nástroje DysTest zajistit centrum.

Příloha č. 3, Financování zvýšených nákladů na studium studentů, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-1404/2017-2.


Jednotlivé služby jsou poskytovány v rozsahu stanoveném výhradně na základě výstupů funkční diagnostiky a se souhlasem studenta. Student tedy nemá právo využívat všechny výše uvedené formy podpory, ale pouze ty, které odpovídají jeho specifickými potřebám v kombinaci s nároky studia.

Služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků kladených na studenta studijním plánem.

Využití nabízených forem podpory je dobrovolné a všechny výše uvedené služby jsou studentům poskytovány zdarma.
 
 

Jak je podpora organizována?
Systém podpory nejčastěji probíhá v následujících krocích:
První kontakt 
Funkční diagnostika
 • diagnostika funkčního dopadu zrakového postižení studenta na jeho studium; koná se v prostorách centra a trvá přibližně 1 hodinu,
 • funkční diagnostice předchází nezbytné administrativní záležitosti, zejména podpis informovaného souhlasu se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů a podání žádosti o poskytování služeb, 
 • student před zahájením funkční diagnostiky také předloží originál uznatelného dokladu; pracovník centra pořídí kopii dokladu a originál vrátí studentovi,
 • svěřené osobní a citlivé údaje studenta jsou určeny výhradně pro potřeby zajištění služeb ze strany centra a nejsou sdíleny ani v rámci JU!,
 • na základě výsledků funkční diagnostiky pověřený pracovník centra dohodne se studentem rozsah poskytovaných služeb,
 • u studentů, kteří mají zároveň i specifické poruchy učení, může funkční diagnostice v případě potřeby předcházet specializovaná diagnostika (psychodiagnostika a DysTest); diagnostika trvá přibližně 4 hodiny.
Návrh opatření
 • na základě výsledků funkční diagnostiky připraví pověřený pracovník centra dokument nazvaný Návrh opatření pro zabezpečení studia studenta se specifickými potřebami ("návrh opatření"),
 • v "návrhu opatření" jsou vymezeny služby a opatření, které budou vyučujícími či pracovníky centra realizovány v rámci výuky,
 • dokument si následně student vyzvedne v centru, nebo ho obdrží v elektronické podobě e-mailem (záleží na osobní preferenci).
Schválení návrhu opatření 
 • "návrh opatření" nemůže být předán vyučujícím bez souhlasu studenta,
 • schválení návrhu student stvrdí buď podpisem vytištěného dokumentu v centru, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného z adresy uvedené na žádosti o poskytnutí podpory,
 • v případě nesouhlasu s obsahem dokumentu musí student své připomínky sdělit obratem, aby nedošlo k prodlení.
Zaslání návrhu opatření vyučujícím 
 • po schválení ze strany studenta je "návrh opatření" zaslán vyučujícím, a to v souladu s dohodou se studentem buď všem vyučujícím, nebo pouze vyučujícím, v jejichž předmětech lze na základě sylabu předpokládat potřebu uplatnění opatření (typickým příkladem jsou cizí jazyky); ve specifických případech není výjimečně "návrh opatření" zaslán na začátku semestru, ale v jeho průběhu, dojde-li u studenta k závažné změně zdravotního stavu a v souvislosti s tím ke vzniku specifických potřeb,
 • "návrh opatření" musí být zaslán nejpozději do konce 3. týdne výuky v daném semestru,
 • předání "návrhu opatření" probíhá výhradně mezi pověřeným pracovníkem centra a vyučujícím, student nemá právo s dokumentem disponovat a domlouvat si na základě něj podmínky studia!
Realizace opatření
 • v případě, že vyučující nemá k "návrhu opatření" připomínky, zavazuje se realizovat uvedená opatření, případně je realizovat za pomoci nebo prostřednictvím centra,
 • student má na realizaci uvedených opatření právo,
 • v případě, že podle názoru studenta nejsou opatření v praxi naplňována, je student povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit pověřeného pracovníka centra.
Vyhodnocení návrhu opatření 
 • po skončení semestru, respektive před zahájením semestru nového pověřený pracovník centra se studentem, případně s vyučujícími vyhodnotí efektivitu navržených opatření,
 • v případě potřeby se návrh opatření pro další semestr modifikuje.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Zdeněk Toušek
e-mail: tousekz@jcu.cz
tel.: 723 014 012

<- zpět na začátek stránky 

MENU