Studenti s pohybovým postižením

Komu poskytujeme služby?
Jaké formy podpory nabízíme?
Jaké jsou podmínky poskytování služeb?
Jak je podpora organizována?
Kontaktní osoba

 

Komu poskytujeme služby?

Podpůrné služby jsou určeny studentům, kteří v důsledku omezené hybnosti musí při výuce a souvisejících činnostech využívat speciální pracovní postupy, kompenzační pomůcky nebo asistenční služby.
Podrobnější vymezení cílové skupiny

<- zpět na začátek stránky 

 

Jaké služby poskytujeme?

Zpracování studijní literatury

 • digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby elektronického dokumentu.

Individuální výuka

 • výuka mimo běžný rámec, při níž se pedagog v odůvodněných případech věnuje pouze jednomu studentovi (respektive malé skupince studentů), jehož specifické potřeby neumožňují účast na standardní výuce, např. při pohybových aktivitách nebo v případě nepřístupnosti prostředí.

Studijní asistence

 • služba umožňující studentovi kompenzovat ve výuce omezení daná zdravotním postižením v situacích, kdy z objektivního hlediska není možné využít dostupné kompenzační pomůcky, jmenovitě se jedná např. o pomoc při manipulaci s přístrojovým či laboratorním vybavením nebo asistenci při sportovních aktivitách; pokud je to možné a účelné, je vhodné vedle toho pomocí nácviku studijních a pracovních strategií umožnit studentovi dosáhnout takových kompetencí, aby v ideálním případě nebyla služba na příště třeba. 

Osobní asistence

 • cílem je pomoci studentovi překonat omezení při sebeobsluze, pohybu a dalších fyzických aktivitách ve výuce nebo se studiem souvisejících (např. stravování a ubytování v zařízeních školy či docházka na výuku); zahrnuje především průvodcovské služby, pomoc při manipulaci s předměty osobní potřeby a při sebeobsluze, asistenci při administrativních činnostech či technickou pomoc se závěrečnou formální úpravou složitějších dokumentů.

Prostorová orientace

 • služba studentovi zajišťuje zejména bezpečný pohyb v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů; smyslem služby je seznámit studenta s novým prostředím tak, aby se zde následně mohl pohybovat samostatně, např. při prohlídce přístupových cest a výukových prostor.

Časová kompenzace

 • spočívá v prodloužení doby určené k práci s textem, symbolikou či grafikou, případně při manipulaci s přístrojovým vybavením apod., a to v těch situacích, kdy je časový rozsah striktně stanoven, např. při písemné formě kontroly studia (zápočet, zkouška, státní závěreční zkouška); smyslem je kompenzovat ztížené možnosti práce, proto se míra prodloužení stanovuje na základě povahy specifických potřeb studenta a charakteristiky aktivit.

Organizační opatření

 • souhrn opatření nezbytných pro zpřístupnění studia pro studenta se specifickými potřebami zaměřujících se zejména na úpravu místa, času a způsobu plnění studijních povinností, např. na zajištění vybavení učebny, přesun výuky, změny rozvrhu výuky, alternativní termíny kontroly studia, využití kompenzačních pomůcek a dalšího technického vybavení; při realizaci opatření může být využito technické a prostorové zázemí centra.

Režijní opatření

 • jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, individuální harmonogram studia, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult.

Zapisovatelský servis

 • v podobě tzv. obsahového zápisu slouží k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky, ve formě studijních poznámek.

Podrobnější popis služeb

<- zpět na začátek stránky 


Jaké jsou podmínky poskytování služeb?

Služeb centra může využívat kterýkoli student bakalářského, magisterského či doktorského studijního oboru/programu v prezenční či kombinované formě studia, který:

 • požádá o poskytování služeb (formulář ke stažení),
 • souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů (formulář ke stažení),
 • doloží prostřednictvím uznatelného dokladu své zdravotní postižení či chronické onemocnění,
 • má diagnostikován funkční dopad doloženého zdravotního postižení či onemocnění na aktivity nezbytné pro studium zvoleného oboru/programu na základě funkční diagnostiky realizované pracovníky centra.

Výše zmíněným uznatelným dokladem může být podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy*:

 • doklad o zdravotním postižení nebo znevýhodnění podle zákona o zaměstnanosti,
 • doklad o přiznání invalidního důchodu,
 • průkaz osoby se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P),
 • v případě, že student nedisponuje ani jedním z předchozích dokladů, pak lékařská zpráva.

Příloha č. 3, Financování zvýšených nákladů na studium studentů, Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MŠMT-1404/2017-2.
Podrobnější vymezení uznatelných dokladů

Jednotlivé služby jsou poskytovány v rozsahu stanoveném výhradně na základě výstupů funkční diagnostiky a se souhlasem studenta. Student tedy nemá právo využívat všechny výše uvedené formy podpory, ale pouze ty, které odpovídají jeho specifickými potřebám v kombinaci s nároky studia.

Služby a opatření jsou indikovány a realizovány tak, aby nedocházelo ke snižování studijních nároků kladených na studenta studijním plánem.

Využití nabízených forem podpory je dobrovolné a všechny výše uvedené služby jsou studentům poskytovány zdarma.

Jak je podpora organizována?

Systém podpory nejčastěji probíhá v následujících krocích:
První kontakt 
Funkční diagnostika
 • diagnostika funkčního dopadu zrakového postižení studenta na jeho studium; koná se v prostorách centra a trvá přibližně 1 hodinu,
 • funkční diagnostice předchází nezbytné administrativní záležitosti, zejména podpis informovaného souhlasu se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních a citlivých údajů a podání žádosti o poskytování služeb, 
 • student před zahájením funkční diagnostiky také předloží originál uznatelného dokladu; pracovník centra pořídí kopii dokladu a originál vrátí studentovi,
 • svěřené osobní a citlivé údaje studenta jsou určeny výhradně pro potřeby zajištění služeb ze strany centra a nejsou sdíleny ani v rámci JU!,
 • na základě výsledků funkční diagnostiky pověřený pracovník centra dohodne se studentem rozsah poskytovaných služeb,
 • u studentů, kteří mají zároveň i specifické poruchy učení, může funkční diagnostice v případě potřeby předcházet specializovaná diagnostika (psychodiagnostika a DysTest); diagnostika trvá přibližně 4 hodiny.
Návrh opatření
 • na základě výsledků funkční diagnostiky připraví pověřený pracovník centra dokument nazvaný Návrh opatření pro zabezpečení studia studenta se specifickými potřebami ("návrh opatření"),
 • v "návrhu opatření" jsou vymezeny služby a opatření, které budou vyučujícími či pracovníky centra realizovány v rámci výuky,
 • dokument si následně student vyzvedne v centru, nebo ho obdrží v elektronické podobě e-mailem (záleží na osobní preferenci).
Schválení návrhu opatření 
 • "návrh opatření" nemůže být předán vyučujícím bez souhlasu studenta,
 • schválení návrhu student stvrdí buď podpisem vytištěného dokumentu v centru, nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného z adresy uvedené na žádosti o poskytnutí podpory,
 • v případě nesouhlasu s obsahem dokumentu musí student své připomínky sdělit obratem, aby nedošlo k prodlení.
Zaslání návrhu opatření vyučujícím 
 • po schválení ze strany studenta je "návrh opatření" zaslán vyučujícím, a to v souladu s dohodou se studentem buď všem vyučujícím, nebo pouze vyučujícím, v jejichž předmětech lze na základě sylabu předpokládat potřebu uplatnění opatření (typickým příkladem jsou cizí jazyky); ve specifických případech není výjimečně "návrh opatření" zaslán na začátku semestru, ale v jeho průběhu, dojde-li u studenta k závažné změně zdravotního stavu a v souvislosti s tím ke vzniku specifických potřeb,
 • "návrh opatření" musí být zaslán nejpozději do konce 3. týdne výuky v daném semestru,
 • předání "návrhu opatření" probíhá výhradně mezi pověřeným pracovníkem centra a vyučujícím, student nemá právo s dokumentem disponovat a domlouvat si na základě něj podmínky studia!
Realizace opatření
 • v případě, že vyučující nemá k "návrhu opatření" připomínky, zavazuje se realizovat uvedená opatření, případně je realizovat za pomoci nebo prostřednictvím centra,
 • student má na realizaci uvedených opatření právo,
 • v případě, že podle názoru studenta nejsou opatření v praxi naplňována, je student povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit pověřeného pracovníka centra.
Vyhodnocení návrhu opatření 
 • po skončení semestru, respektive před zahájením semestru nového pověřený pracovník centra se studentem, případně s vyučujícími vyhodnotí efektivitu navržených opatření,
 • v případě potřeby se návrh opatření pro další semestr modifikuje.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Zdeněk Toušek
e-mail: tousekz@jcu.cz
tel.: 723 014 012

<- zpět na začátek stránky 

MENU